ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Затверджено Наказом 

ТОВ «МІРАКЕЛЬ»

№ 1-П від 01.08.2023 р.

м. Київ 2023 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРАКЕЛЬ», далі по тексту «Продавець», пропонує юридичним та фізичним особам (далі по тексту «Покупець»), придбати товари, які закріплені на сайті та/або у специфікаціях до даного Договору для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, на умовах визначених даним Договором.

Цей Договір є публічним договором (відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України), умови якого встановлюються однаковими для усіх юридичних та фізичних осіб. 

Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Продавця та Покупця. Перед початком виконання умов даного Договору Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

Договір укладається шляхом надання згоди Покупця на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і Договору, підписаному сторонами.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
 1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через офіційний сайт ТОВ «МІРАКЕЛЬ»: https://www.workshop72.com
 2. Товар – вироби з дерева (двері прихованого монтажу та інші дерев’яні вироби), що пропонуються до продажу, асортимент, ціна та характеристики яких розміщені на сайті, що вказаний в п. 1.1.1. даного Договору
 3. Продавець - ТОВ «МІРАКЕЛЬ», юридична особа, що належним чином створена, зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, Код ЄДРПОУ 42378064. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакти».
 4. Монтаж – послуга зі встановлення Товару за адресою, що буде надана Покупцем, засобами та силами Продавця або його уповноважених осіб. Послуга монтажу підлягає додатковій оплаті та розраховується відповідно до Специфікації, що буде надана Продавцем. 
 5. Покупець - будь-яка юридична та/або фізична особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
 6. Отримувач Товару - будь-яка юридична та/або фізична особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару, або має повноваження на отримання Товару, згідно законодавства України.
 7. Оферта - пропозиція Продавця, згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. 
 8. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю, відповідно до ст. ст. 205, 642 ЦК України, на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:
 1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на сайті;
 2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за юридичною адресою Продавця, вказаною на сайті;
 3. шляхом усного замовлення Товару по телефону або в офісі Продавця. 
 1. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
 2. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.
 2. Покупець вправі замовити послугу Монтажу, що підлягає додатковій оплаті, яка надається Продавцем по заздалегідь погодженій ціні, відповідно до вимог Покупця. Послуга монтажу надається відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок надання даної послуги. 
 3. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.
 4. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.
 5. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.
 6. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.
 1. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
 1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на веб-сайті: https://www.workshop72.com запропонований до продажу Товар та робить замовлення:
 • шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на сайті;
 • шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за юридичною адресою Продавця, вказаною на сайті. 
 1. Перед оформленням замовлення Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору та у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - робить Замовлення на обраний Товар. Покупець вправі замовити послугу Монтажу обраного Товару. 
 2. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту здійснення оплати, згідно виставленого Продавцем рахунку-фактури.
 3. Приймаючи умови Договору (оферти) Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства України повідомлений Продавцем про:
 • місцезнаходження та режим роботи Продавця;
 • основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
 • вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;
 • спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
 • Гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);
 • гарантійний строк Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;
 • порядок прийняття претензій;
 • період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;
 • порядок розірвання даного Договору;
 • інші умови на яких Товар пропонується до продажу.
 1. Строк обробки та оформлення Продавцем Замовлення на Товар становить до 3 (трьох) робочих днів з дати здійснення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
 2. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п.3.5. даного Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні на Товар адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару, включаючи вартість його доставки (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).
 3. Покупець має право,повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ
 1. Покупець має право:
 1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;
 2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
 3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;
 4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, Покупець має право розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу на веб-сайті: https://www.workshop72.com
 5. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
 6. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
 7. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;
 8. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
 1. Покупець зобов’язується:
 1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
 2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу на веб-сайті: https://www.workshop72.com, способами та порядком її оплати;
 3. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;
 4. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;
 5. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, видаткову накладну), що підтверджує продаж (передачі) Товару;
 6. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України;
 7. прийняти Товар та підписати видаткову накладну, а у разі споживання послуги Монтажу, підписати Акт приймання-передачі наданих послуг. 
 1. Продавець має право:
 1. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на веб-сайті;
 2. інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
 1. Продавець зобов’язується:
 1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
 2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті..
 3. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;
 4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п.6.11. даного Договору;
 5. у разі замовлення послуги Монтажу, якісно виконати встановлення Товару, у місці, що буде обраний та вказаний Покупцем. 
 6. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
 1. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
 1. Вартість Товару, що пропонується до продажу на веб-сайті, вказується у розділі «Вартість» і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті на момент укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця).
 3. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.
 4. Покупець зобов’язаний оплатити Товар протягом 3 (трьох) календарних днів, з моменту отримання Рахунку або Специфікації, якщо інший строк не буде встановлений Рахунком або Специфікацією.  
 5. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, у вартість цього Товару включається вартість його доставки до місця та у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (накладна, квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Покупцю разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки зазначаються як окремо, так і разом.
 6. Якщо Покупець замовив послугу Монтажу, така послуга підлягає окремій оплаті, її вартість зазначається у специфікації, що буде надана Покупцю. Оплата Монтажу здійснюється не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати фактичного надання такої послуги. Несплата вартості Монтажу Покупцем, надає Продавцю право на відтермінування початку надання послуги Монтажу до моменту здійснення фактичної оплати. 
 7. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.
 8. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.
 1. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАЧА) ТОВАРУ, ПОРЯДОК МОНТАЖУ
 1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений Товар за адресою Продавця, зазначеній у Розділі «КОНТАКТИ».
 2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, погоджений Сторонами, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити (передати) замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
 3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
 4. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.
 5. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
 6. Інформація щодо можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься на веб-сайті.
 7. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.
 8. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.
 9. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:

- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник рахунку фактури на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому даним Договором;

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (накладну, квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару;

- інструкцію по догляду за Товаром (якщо така необхідна).

 1. Приймання товару за якістю та за кількістю проводиться відповідно до чинного законодавства України та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7 від 25.04.1966р.  та № П-6 від 1965 і 1966 рр.
 2. Вручення (передачі) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;

- підписання Покупцем або Отримувачем Товару накладної на Товар.

 1. Під час вручення (передачі) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служби доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар. 
 2. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором: 

- або відмовитись від даного Договору;

- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу на веб-сайті: metiz-group.ua.

 1. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує:

- накладну на Товар та передає його Продавцю,

- або документ встановленої форми залученої Продавцем на партнерських засадах служби доставки.

 1. Підпис Покупця або Отримувача Товару на накладній на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

- отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;

- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;

- відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

 1. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту підписання накладної та фактичного вручення (передачі) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.
 2. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передачі) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
 3. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка Замовлення на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).
 4. Монтаж товару здійснюються уповноваженими представниками Продавця або його кваліфікованими співробітниками. Монтаж здійснюється у підготовленому місці, що буде запропоноване Покупцем. Технологія прихованого монтажу реалізується на розсуд Продавця.
 5. Результатом виконання послуги Монтажу буде встановлений Товар, що буде виконувати свою основну функцію та дозволить його використання за цільовим призначенням. За результатом наданої послуги Монтажу, Продавець направляє або передає Покупцю Акт приймання-передачі наданої послуги, який останній зобов’язаний підписати. У разі наявності зауважень у Покупця до процесу надання послуги Монтажу, що призвела до неможливості використання Товару, Покупець зобов’язаний підготувати зауваження та викласти їх у Акті. Продавець зобов’язаний виправити недоліки, що будуть викладені у зауваженнях, виключно у разі їх об’єктивності, протягом 10 (десяти) робочих днів, з моменту отримання зауважень до Акту.  
 1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕРЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ
 1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
 2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.
 3. Продавець забезпечує належне обслуговування придбаного Покупцем Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями (якщо такі мають місце).
 4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передачі) замовленого Товару Покупцю.
 5. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.
 6. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.
 7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни Товару;

- безоплатного усунення недоліків Товару;

- відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

 1. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.
 2. Передбачені п.7.7. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (накладну, квитанцію, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару.
 3. Передбачені п.7.7. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.
 1. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
 1. Покупець має право розірвати даний Договір у випадках і в строки, встановлені чинним законодавством України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому п.8.2. даного Договору.
 2. Повідомленням про розірвання даного Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому п.10.1. даного Договору.
 3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.
 4. Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (накладну, квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару.
 5. Розірвання Покупцем даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Розділом 9 даного Договору.
 1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
 1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Продавець повідомляє Покупця про місце (адресу), де Товар може бути повернений.
 2. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.
 3. Повернений Товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.
 1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ
 1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця/його належним чином уповноваженого представника, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця.
 2. До зазначеної в п.10.1. заяви Покупцем обов’язково додається:

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (накладна, квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару;

- документи, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (у випадку заявлення вимог щодо відшкодування таких витрат).

 1. Повернення Покупцю/його належним чином уповноваженому представнику сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із наступних способів, в залежності від способу доставки та вручення такого Товару, а також способу оплати за Товар:
 1. За умови безготівкової оплати Товару шляхом банківського переказу Покупцем відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на поточний рахунок Продавця:

- шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на банківський рахунок Покупця, або на банківський рахунок належним чином уповноваженого представника Покупця (за умови надання Покупцем своєму представнику таких повноважень).

 1. У зазначеній в п.10.1. даного Договору заяві Покупець обов’язково вказує в який із визначених в п.10.3. даного Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
 2. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 9 даного Договору.
 3. При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості,обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 4. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками на інший Товар Продавець здійснює розрахунки із ним в порядку, передбаченому Розділом 10 даного Договору.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
 2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
 3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.
 4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти,рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.
 5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (П’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.
 6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення перемовин.
 7. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення перемовин, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 1. ІНШІ УМОВИ
 1. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору встановлюється 01 вересня 2023 р. та по 31 грудня 2025 р. включно.
 2. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.
 3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:

- будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;

- відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.

 1. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.
 2. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
 3. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.
 4. На правовідносини, що виникають із даного публічного Договору, поширюються положення  Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених Наказом  Міністерства економіки України від  19.04.2007 р. №104,  Правил продажу товарів на замовлення та поза торгівельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. №103.
 5. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.
 1. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «МІРАКЕЛЬ» 

Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень) до Продавця, номери телефонів, поштові та електронні адреси за якими Покупець може звернутися з питань надання консультацій до Продавця можна дізнатись на сайті www.workshop72.com, в розділі КОНТАКТИ.

Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, буд. 8, корпус 11 "В літ. VII цифра"

Код ЄДРПОУ 42378064

п/р IBAN UA493052990000026003006232537

Тел.: +380936787084 

www.workshop72.com